Obchodní podmínky

Platné od 1.5.2021

Firma: Alois Páter IČ: 47330350 DIČ: CZ5405023536

Sídlo: Smetanova 549, 768 24 Hulín

Způsob nakupování:

  1. Pomocí eshopu dle jeho nabídky
  2. Objednávky je možno dojednat i telefonicky na tel. číslech: 721 604 102 732 485 570
  3. Objednávat lze i prostřednictvím emailu: sedmikraskakm@gmail.com
  4. Zboží si také můžete objednat a prohlédnout v kamenné prodejně v Hulíně

Doprava zboží

  1. Prostřednictvím České pošty
  2. Prostřednictvím služeb PPL, nebo DPD
  3. Osobní odběr na prodejně v Hulíně
  4. Volbu přepravce si vyhrazuje prodejce dle druhu zboží v souladu s respektováním co největší efektivity

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží, služeb a práce a provádění záručních a pozáručních oprav.

1.2 Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty), zakoupené u obchodní firmy Michal Vyhnálek.

1.3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí produktu, tj. faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad, popřípadě uvedení čísel těchto dokladů do reklamačního protokolu a uvedení konkrétní závady. Z důvodu nezaměnitelnosti výrobku je nutné při reklamaci předložit zboží v původním obalu a kompletní, není-li dohodnuto jinak.

1.4. To, že byl zákazník seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu nebo faktury.

1.5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti toho reklamačního řádu, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

2. Nárok na uplatnění záruky

2.1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkty, které vykazují vady, vztahuje se na ně záruka a byly zakoupeny u prodávajícího.

2.2. Kupující je povinen zajistit kontrolu produktů co nejdříve po jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky vad zjištěných při této prohlídce pouze tehdy, když prokáže, že tyto vady měly produkty již v době převzetí těchto produktů.

2.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
2.3.1. Ztrátou dokladů dle bodu 1.3.
2.3.2. Vypršela-li u reklamovaného produktu dnem převzetí do opravy záruční doba.
2.3.3. Porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou.
2.3.4. Mechanickým nebo jiným poškozením produktů při používání za jiných podmínek (tj. nevhodným používáním), než pro které je produkt vyroben.

2.4. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přehlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

2.5. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

3. Délka záruky

3.1. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovená záruka jiná nebo neřídí-li se konkrétní případ danými normami. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

3.2. Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

3.3. V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu.

4. Ceník oprav

4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

4.2. V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré vícenáklady spojené s vyřízením reklamace (testováním produktu, posouzení znalce, doprava produktu k zákazníkovi).

4.3. U mimo záručních oprav je účtovaná cena určována dohodou.

5. Způsob vyřízení reklamace

5.1. Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží do 10 dnů od podání reklamace, která musí být učiněna nejpozději 7 dnů po převzetí zboží zákazníkem.

5.2. Vyřízení oprávněné reklamace na vadné balení zboží bude řešeno slevou na zboží, výměnou zboží nebo dobropisem do 30 dnů od podání reklamace.

5.3. Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvede- né zákazníkem. Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou do 30 dnů od zakoupení nebo výměnou při neopravitelnosti produktu.

5.4. Reklamace se vyřizují výhradně v sídle firmy prodávajícího nikoliv u zákazníka.

5.5. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla reklamačního protokolu pracovník obchodního oddělení.

5.6. Reklamované produkty zaslané zákazníkem na náklady prodávající obchodní firmy nebude přijato.

5.7. Zjistí-li prodávající, že příčinou problémů není reklamovaný produkt, ale souvise -jící zařízení, bude zákazníkovi účtována práce spojená se zjištěním tohoto stavu a nápravou tohoto stavu.

5.8. V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat v přípa-
dě maloobchodního prodeje podle občanského zákoníku a v případě velkoobchodního prodeje podle obchodního zákoníku.

6. Účinnost

6.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004 ( pokud nebylo 
smluvně ujednáno jinak ) a platí do vydání nového reklamačního řádu.