Top » Katalog » Doprava

Doprava

Zboží je obvykle odesíláno nejpozději do dvou pracovních týdnů.
Na přání zákazníka lze dodávku pozdržet do další objednávky (ušeříte na poštovném, nutno zažádat e-mailem na sedmikraskakm@gmail.cz). Potom bude zákazník vyrozuměn mailem o expedici zboží.

- K ceně zboží je připočtena cena za dopravné. Podle způsobu platby a dodání. Při objednávce zboží nad 3000 Kč nebude dopravné účtováno a předpokládá se doprava Českou poštou.

Reklamace

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Při koupy zboží na které se vztahuje záruka je přikládán Záruční list nebo daňový doklad. Délka záruční doby je uvedena u každého druhu zboží v Záručním listu. Převzetím zboží vyjadřuje spotřebitel souhlas s našimi Záručními podmínkam. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění dle občasnkého zákoniku 89/2012 Sb.

Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 od převzetí zboží. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle občasnkého zákoniku 89/2012 Sb.§ 1837


a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,


b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,


c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,


d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,


e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,


f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,


g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,


h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,


i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,


j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,


k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo


l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Zákazník

Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození při osobním odběru zboží, prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pokud je zjištěno poškození při přebírání od dopravce, vyhotoví se záznam o poškození s dopravcem nebo kupující zboží nepřevezme. Kupující toto oznámí prodávajícímu a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Na pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné brát zřetel.

Místo a způsob uplatnění záruky

V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, zákazník uplatňuje zajištění opravy výhradně u prodejce, který zboží neprodleně doručí výrobci. Zákazník prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a Záručního listu.

Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu provozovny. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který brání poškození výrobku při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a Záručního listu.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady se řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v odpovídající délce dle druhu zboží.

Výrobce použije k záznamu Záruční list, kde uvede rozsah a dobu trvání opravy. Případné další reklamace se uplatňují na základě dokladu o koupi společně se Záručním listem.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými nebo vyššími technickými parametry.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Nárok na uplatnění záruky zaniká

ztrátou Záručního listu
vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
mechanickým poškozením zboží
poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)

Při nesplnění Záručních podmínek nebude výrobek přijat do záruční opravy.

Záruční podmínky v této podobě jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné speciální záruční podmínky.

Firma Alois Páter si vyhrazuje právo na změny těchto Záručních podmínek bez předchozího upozornění.

Ostatní podmínky se řídí dle Občanského zákoníku, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Záruční podmínky internetového obchodu www.esedmikraska.cz nabývají platnosti dne 1. 1. 2014.

Pokračovat
Značky
Rychlé vyhledávání
 
Použijte klíčové slovo pro nalezení produktu
Pokročilé vyhledávání
CAMELBACK Pro 2L
CAMELBACK Pro 2L
520,00Kč
450,00Kč
0 Položek
Momentálně zde nejsou žádné komentáře
Jazyky
esky English